Ocena zagrożeń psychospołecznych

Ocena ryzyka dla zagrożeń psychospołecznych jest przeprowadzona w oparciu o PN-N 18002:2011: Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego.

Ze względu na brak polskiej normy określającej wytyczne do szacowania i zarządzania ryzykiem psychospołecznym w miejscu pracy do oceny są stosowane wytyczne normy BSI-PAS 1010:2011: Guidance on the management of psychosocial risks in the workplace (norma rozwijana i zaakceptowana m.in. przez European Agency for Safety and Health at work, WHO, Finnish Institute of Occupational Health, Health and Safety Executive, iMS Risk Solutions, The Manufacturer’s Organisation, European Trade Union Confederation a także nasz polski Centralny Instytut Ochrony Pracy i in.).

Identyfikacja i analiza ryzyka dotyczy warunków pracy i obejmuje sześć obszarów projektowania pracy kluczowych dla zarządzania stresem zawodowym:
- wymagania (treść pracy, ilość i tempo, czas pracy, warunki fizyczne),
- kontrola pracy (decyzyjność, partycypacja pracownika, wyszkolenie),
- wsparcie społeczne (kultura organizacyjna),
- relacje,
- rola i zmiana.

Czynniki ryzyka są identyfikowane i oceniane zgodnie z najnowszymi propozycjami WHO: Health Impact of Psychosocial Hazards at Work: An overview 2010. Do badania zostaną wykorzystane dwa dedykowane i rekomendowane przez WHO wystandaryzowane narzędzia psychometryczne.

Poziom ryzyka jest szacowany na podstawie wyników badań naukowych z zakresu psychosomatyki, psychologii zdrowia i medycyny behawioralnej, o związkach z wynikami uzyskiwanymi przy użyciu tych dwóch konkretnych narzędzi z ryzykiem rozwoju określonych chorób (publikowanych m.in. przez WHO).
ORZ zawierać także będzie informacje o możliwych środkach redukcji ryzyka u źródła.
 

Zakres oceny:
1. Przebadanie pracowników w zakresie psychospołecznych warunków pracy.
2. Analiza wyników.
3. Opracowanie kart Oceny ryzyka zawodowego dla zagrożeń psychospołecznych.
 

Zapisy pod nr +48 22 290 29 09 lub via e-mail: biuro@bhp-ergon.pl

Zapisy pod nr +48 22 290 29 09 lub via e-mail: biuro@bhp-ergon.pl