KursyKursy na montażystów rusztowań
Spawanie
SZKOLENIA G1-G2-G3, SIMP, PSE, SITPS I INNESzkolenia na urządzenia ciśnieniowe i zbiorniki przenośne
Szkolenie elektryczne – G1 – urządzenia, instalacje i sieci energetyczne
Szkolenie cieplne – G2 – urządzenia, instalacje i sieci cieplne
Szkolenie gazowe – G3 – urządzenia, instalacje i sieci gazowe
Prace kontrolno-pomiarowe urządzeń i instalacji elektrycznych
Szkolenia UDTOperator podestów typu “pająki”
Ładowarki teleskopowe
Podnośniki koszowe dla operatorów
Konserwacja urządzeń UDT
Wyciągi towarowe
Połączenia kołnierzowe
Podesty ruchome wiszące z egzaminem
Operator podestów ruchomych stacjonarnych
Żurawie pokładowe - obsługa i konserwacja
Dźwigi
Operator podnośników koszowych i nożycowych
Podesty ruchome masztowe
Urządzenia do manipulacji kontenerami
Uprawnienia na zwyżki nożycowe
Podesty ruchome
Suwnice sterowane z kabiny
Suwnice sterowane z poziomu roboczego
Wyciągarki z poziomu kabiny
Wyciągarki z poziomu roboczego
Dźwigi towarowe z obsługą
Dźwigi budowlane z obsługą
Żurawie wieżowe i szynowe
Żurawie przenośne (HDS)
Kurs na wózki widłowe
Hakowy
Uprawnienia wysokościoweSzkolenie z ewakuacji osób na wysokości
Kurs z dostępu budowlanego
Kurs z dostępu linowego
SzkoleniaSzkolenia BHPSzkolenie BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
Szkolenie BHP dla pracowników administracyjno – biurowych
Szkolenie BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych
Szkolenie BHP dla pracowników robotniczych
Szkolenie dla osób wykonujących prace szczególnie niebezpieczne
Szkolenie wstępne BHP dla nowozatrudnionych pracowników
SZKOLENIE OKRESOWE DLA SŁUŻBY BHP
Prawna ochrona pracy
Pierwsza pomoc
Szkolenia Ppoż.
HACCP
Szkolenie z zakresu danych osobowych
Warsztaty (programy autorskie)Ocena ryzyka zawodowego
Ocena minimalnych wymagań dla maszyn
Postępowania powypadkowe
Ocena ergonomiczna

Prace kontrolno-pomiarowe urządzeń i instalacji elektrycznych

Adresaci szkolenia:

Uczestnikiem szkolenia może być każda osoba wykonująca zadania związane z eksploatacją urządzeń i instalacji elektroenergetycznych do i powyżej 1 kV. Oferujemy szkolenia przygotowujące do egzaminów przed wszystkimi komisjami na obszarze Polski, między innymi Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP), Polskie Stowarzyszenie Elektroinstalacyjne (PSE), Stowarzyszenie Inżynierów Mechaników Polskich (SIMP), Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego (SITPS lub SITSpoż), a także innymi działającymi w kraju.

Cele szkolenia:

Szkolenie ma na celu przypomnienie oraz aktualizację wiedzy o przepisach i wymaganiach organizacji stanowiska pracy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w zakresie eksploatacji i obsługi urządzeń i instalacji elektroenergetycznych do i powyżej 1 kV.


Korzyści:

Każdy uczestnik szkolenia, w wyniku pozytywnie zdanego egzaminu przed certyfikowanymi przez Urząd Regulacji Energetyki komisjami, w tym SEP, PSE, SIMP, SITPS i pozostałymi, uzyskuje świadectwo kwalifikacyjne do obsługi, konserwacji, remontu, montażu uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki , Pracy i Polityki Społecznej z 28 kwietnia 2003 r w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci ( Dz.U. Nr 89 poz.828; Dz.U. Nr 192 poz. 1184).

Program kursu:

Kurs jest dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną obejmujący następujące urządzenia, instalacje i sieci:

1. urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego
2. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV
3. urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV
4. zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW
5. urządzenia elektrotermiczne
6. urządzenia do elektrolizy
7. sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego
8. elektryczna sieć trakcyjna
9. elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym
10. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1 – 9

W zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno – pomiarowych

Stanowiska dozoru:

Przyłączanie urządzeń i instalacji do sieci,
Zasady postępowania przy programowaniu pracy sieci, instalacji i urządzeń,
Przepisy w zakresie eksploatacji i wymagań w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji sieci, instalacji i urządzeń,
Przepisy bhp, udzielanie pierwszej pomocy,
Zasady wykonywania prac kontrolno - pomiarowych i montażowych.

Stanowiska eksploatacji:

Zasady budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń, instalacji i sieci energetycznych,
Zasady eksploatacji i instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych,
Warunki wykonywania prac kontrolno ? pomiarowych i montażowych,
Przepisy bhp, udzielania pierwszej pomocy.

Czas trwania i sposób jego organizacji:

Szkolenie dla osób na stanowiskach dozoru przewiduje 40 godzin zajęć.
Szkolenie dla osób na stanowiskach eksploatacji przewiduje 40 godzin zajęć.

Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu (w ramach szkolenia) uczestnik uzyskuje świadectwo kwalifikacyjne ważne przez okres 5 lat. Po tym okresie ponownie sprawdza się spełnienie wymagań kwalifikacyjnych na podstawie egzaminu.

Komisje egzaminacyjne:

Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP), Polskie Stowarzyszenie Elektroinstalacyjne (PSE), Stowarzyszenie Inżynierów Mechaników Polskich (SIMP), Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego (SITPS lub SITSpoż), a ponadto inne stowarzyszenia wyznaczone przez Urząd Regulacji Energetyki (URE) prowadzą własne komisje egzaminacyjne, które organizują egzaminy na uprawnienia budowlane elektryczne i inne.

Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP) funkcjonuje już od przełomu XIX i XX wieku. Jego celem jest prowadzenie działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej w ramach szeroko pojętej elektryki, ponadto ocena zgodności wyrobów elektrycznych niskiego napięcia. Polskie Stowarzyszenie Elektroinstalacyjne (PSE) zostało założone w 2007 roku z inicjatywy największych firm elektroinstalacyjnych w Polsce. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP) zostało zapoczątkowane w 1926 roku prof. Henryka Mierzejewskiego. Skupia ono inżynierów i techników mechaników wielu specjalności, a także przedstawicieli zawodów pokrewnych. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego (SITPS lub SITSpoż) koncentruje się na technice w gospodarce żywnościowej. Powstało w 1946 roku.

W naszym ośrodku ERGON z siedzibą w mieście Warszawa organizujemy szkolenia, których celem jest kompleksowe przygotowywanie kandydatów do wzięcia udziału w egzaminach przed komisjami SEP, PSE, SIMP, SITPS i pozostałymi w Polce – ich wykaz znajduje się na stronie internetowej Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Urząd Regulacji Energetyki ma za cel kontrolować i regulować działanie firm energetycznych zgodnie z polityką energetyczną. Uczestników naszych szkoleń przygotowujemy do zdania egzaminu przed wskazanymi przez nich komisjami w Polsce – jest ich kilkaset.

Inną instytucją, która ma prowadzić sprawy energetyki, ma być także Ministerstwo Energetyki. Ma ono realizować czynności w ramach polityki energetycznej, rozwoju i wykorzystania różnych źródeł energii, rynków rozwoju. Ponadto kwestiami energetycznymi i doborem urządzeń zajmuje się UDT.

Informacje na stronie WWW nie stanowią oferty handlowej i zostały opracowane, by osoba podejmująca szkolenie mogła być świadoma możliwości uzyskania uprawnień u różnych podmiotów szkolących elektryków w Polsce.

Przykładowe komisje certyfikujące

Komisja Pełna nazwa komisji
PSE Polskie Stowarzyszenie Elektroinstalacyjne
SIMP Stowarzyszenie Inżynierów Mechaników Polskich
SEP Stowarzyszenie Elektryków Polskich
SITPS lub SITSpoż Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego

Uczestnik szkoleń ma prawo do wyboru komisji egzaminacyjnej

Zapisy pod nr +48 22 290 29 09 lub via e-mail: biuro@bhp-ergon.pl

Zapisy pod nr +48 22 290 29 09 lub via e-mail: biuro@bhp-ergon.pl