https://www.high-endrolex.com/49

Kurs z dostępu budowlanego - Szkolenia BHP Warszawa - Ośrodek Doskonalenia Kadr - ERGON
KursyKursy na montażystów rusztowań
Spawanie
SZKOLENIA G1-G2-G3, SIMP, PSE, SITPS I INNESzkolenia na urządzenia ciśnieniowe i zbiorniki przenośne
Szkolenie elektryczne – G1 – urządzenia, instalacje i sieci energetyczne
Szkolenie cieplne – G2 – urządzenia, instalacje i sieci cieplne
Szkolenie gazowe – G3 – urządzenia, instalacje i sieci gazowe
Prace kontrolno-pomiarowe urządzeń i instalacji elektrycznych
Szkolenia UDTOperator podestów typu “pająki”
Ładowarki teleskopowe
Podnośniki koszowe dla operatorów
Konserwacja urządzeń UDT
Wyciągi towarowe
Połączenia kołnierzowe
Podesty ruchome wiszące z egzaminem
Operator podestów ruchomych stacjonarnych
Żurawie pokładowe - obsługa i konserwacja
Dźwigi
Operator podnośników koszowych i nożycowych
Podesty ruchome masztowe
Urządzenia do manipulacji kontenerami
Uprawnienia na zwyżki nożycowe
Podesty ruchome
Suwnice sterowane z kabiny
Suwnice sterowane z poziomu roboczego
Wyciągarki z poziomu kabiny
Wyciągarki z poziomu roboczego
Dźwigi towarowe z obsługą
Dźwigi budowlane z obsługą
Żurawie wieżowe i szynowe
Żurawie przenośne (HDS)
Kurs na wózki widłowe
Hakowy
Uprawnienia wysokościoweSzkolenie z ewakuacji osób na wysokości
Kurs z dostępu budowlanego
Kurs z dostępu linowego
SzkoleniaSzkolenia BHPSzkolenie BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
Szkolenie BHP dla pracowników administracyjno – biurowych
Szkolenie BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych
Szkolenie BHP dla pracowników robotniczych
Szkolenie dla osób wykonujących prace szczególnie niebezpieczne
Szkolenie wstępne BHP dla nowozatrudnionych pracowników
SZKOLENIE OKRESOWE DLA SŁUŻBY BHP
Prawna ochrona pracy
Pierwsza pomoc
Szkolenia Ppoż.
HACCP
Szkolenie z zakresu danych osobowych
Warsztaty (programy autorskie)Ocena ryzyka zawodowego
Ocena minimalnych wymagań dla maszyn
Postępowania powypadkowe
Ocena ergonomiczna

Kurs z dostępu budowlanego

Wszędzie tam, gdzie pracownikowi budowlanemu grozi upadek z wysokości zagrożony śmiercią lub obrażeniami w ramach wykonywanych zadań wynikających z obowiązku pracy znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu pracy i przepisy szczegółowe wydane na jego podstawie. Także Prawo budowlane również nakłada na uczestników procesów budowlanych obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa pracy. Dlatego też pracodawcy coraz częściej zaopatrują pracowników w coraz to nowsze technologicznie zaawansowane narzędzia, sprzęt i urządzenia pomocnicze zapewniające wygodę, a przede wszystkim bezpieczeństwo w miejscu pracy. Tam, gdzie wykorzystuję się różnego rodzaju urządzenia czy konstrukcje typu podesty, platformy, podnośniki, rusztowania czy drabiny z użyciem sprzętu asekuracyjnego wszyscy pracownicy powinni być świadomi posługiwania się nimi jak również wynikających z ich budowy ograniczeń jak i zagrożeń związanych z ich użyciem. Aby zrozumieć złożoność problematyki z jaką mamy do czynienia w przypadku prac na wysokościach zaliczanych do kategorii prac szczególnie niebezpiecznych możemy skorzystać z wiedzy i doświadczenia wykwalifikowanych w dostępie budowlanym instruktorów ERGON.

W myśl rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów BHP praca wykonywana na wysokości co najmniej 1.0 m nad poziomem podłogi lub ziemi uznawana jest za pracę na wysokości. Jednocześnie do prac na wysokości nie zalicza się pracy wykonywanej z powierzchni, nie zależnie na jakiej wysokości się znajduje, jeśli powierzchnia ta osłonięta jest do wysokości co najmniej 1,5 m pełnymi ścianami lub ścianami z oknami oszklonymi, a także gdy wyposażona jest w inne stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące pracownika przed upadkiem z wysokości. Ten przepis nakłada wymóg na pracodawcę spełnienia szczegółowych wymagań, polegających na zapewnieniu: bezpośredniego nadzoru nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób, odpowiednich środków zabezpieczających oraz instruktażu pracowników w zakresie imiennego podziału pracy, kolejności wykonywania zadań i wymagań bhp przy poszczególnych czynnościach. Najlepszym sposobem bezpiecznego prowadzenia procesu budowlanego jest zarządzanie bezpieczeństwem pracy, czyli uwzględnianie takich aspektów związanych z pracą, jak: ustalanie zagrożeń i możliwości ich zlikwidowania, a w razie braku takich możliwości – zastosowanie odpowiednich środków w celu ochrony, kontrolowanie istniejącego stanu bhp oraz instruowanie pracowników w tym zakresie.

Pracodawca odpowiedzialny jest za:

 • przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego przy wykonywanych pracach,
 • likwidowanie zagrożeń u źródeł ich powstania,
 • stosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych,
 • nadawanie priorytetu środkom ochrony zbiorowej przed środkami ochrony indywidualnej, instruowanie pracowników w zakresie bhp,
 • informowanie o istniejących zagrożeniach, w szczególności o zagrożeniach, przed którymi chronić ich będą środki ochrony indywidualnej oraz przekazanie informacji o zasadach ich stosowania,
 • wyznaczenie koordynatora ds. bhp, w razie, gdy jednocześnie w tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców.
ERGON mając na uwadze powyższe aspekty organizuje swoje szkolenia w dostępie budowlanym ze szczególną dbałością o bezpieczeństwo i ochronę życia pracowników zatrudnionych w wielu zawodach, gdzie mogą spotkać się z zadaniami wymagającymi posiadania odpowiedniej wiedzy i przeszkolenia. Uczestnicy kursu dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze instruktorów zapoznają się w teorii i praktyce ze wszystkimi dostępnymi prostymi jak i z zaawansowanymi technologicznie urządzeniami i sprzętem aktualnie dostępnym i wykorzystywanym w pracach w dostępie budowlanym.

Uczestnikom kursu ERGON zostaną przedstawione i omówione zagadnienia takie jak:

 • Bezpieczna eksploatacja – właściwe korzystanie i obsługa szelek/uprzęży przemysłowych
 • Kształtowanie zasad i kultury bezpieczeństwa, 
 • Przepisy i regulacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, 
 • Normy dotyczące sprzętu chroniącego przed upadkiem, 
 • Oznakowanie CE, 
 • Rodzaje sprzętu chroniącego przed upadkiem, 
 • Dobór i właściwe użycie sprzętu,
 • Zasady stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości, 
 • Metody zabezpieczania przed upadkiem z wysokości,  
 • Zasady bezpiecznej pracy na wysokości, 
 • Punkty kontrolne i złącza, 
 • Prawidłowa ocena ryzyka, 
 • Zagrożenia w pracy na wysokości, 
 • Współczynnik Odpadnięcia, 
 • Zasady ratowania, 
 • Przeglądy (kontrola bieżąca), 
 • Instrukcje producenta (użytkowanie i konserwacja oraz przeglądy).
A w ramach zajęć praktycznych wezmą udział w treningach z zapoznaniem, omówieniem i wykorzystaniem podstawowego jak i zaawansowanego sprzętu specjalistycznego i jego akcesoriów takimi na przykład jak:
 • Systemy powstrzymywania spadania,  
 • Szelki bezpieczeństwa,  
 • Łączniki,  
 • Amortyzatory,  
 • Urządzenia samohamowne,  
 • Liny rdzeniowe w oplocie o małej rozciągliwości,  
 • Linki bezpieczeństwa,  
 • Przemysłowe hełmy ochronne.
Szkolenia ERGON w dostępie budowlanym organizowane są w trybie podstawowym jak również rozszerzonym, na przykład o elementy dostępu linowego czy ratownictwa. ERGON rozumie także wszystkie niedogodności pracodawców związane z uczestnictwem pracowników w szkoleniach, dlatego też dokłada wszelkich starań wychodząc na przeciw ich potrzebom w przygotowywaniu indywidualnych harmonogramów zajęć czy treningów.

Zapisy pod nr +48 22 290 29 09 lub via e-mail: biuro@bhp-ergon.pl

Zapisy pod nr +48 22 290 29 09 lub via e-mail: biuro@bhp-ergon.pl