KursySZKOLENIA G1-G2-G3, SIMP, PSE, SITPS I INNESzkolenie elektryczne – G1 – urządzenia, instalacje i sieci energetyczne
Szkolenie cieplne – G2 – urządzenia, instalacje i sieci cieplne
Szkolenie gazowe – G3 – urządzenia, instalacje i sieci gazowe
Prace kontrolno-pomiarowe urządzeń i instalacji elektrycznych
Szkolenia UDTUprawnienia na zwyżki nożycowe
Operator podestów typu “pająki”
Operator podestów ruchomych stacjonarnych
Operator podnośników koszowych i nożycowych
Podesty ruchome masztowe
Podesty ruchome wiszące z egzaminem
Połączenia kołnierzowe
Urządzenia do manipulacji kontenerami
Ładowarki teleskopowe
Podnośniki koszowe dla operatorów
Konserwacja urządzeń UDT
Wyciągi towarowe
Podesty ruchome
Suwnice sterowane z kabiny
Suwnice sterowane z poziomu roboczego
Wyciągarki z poziomu kabiny
Wyciągarki z poziomu roboczego
Dźwigi towarowe z obsługą
Dźwigi budowlane z obsługą
Żurawie wieżowe i szynowe
Żurawie przenośne (HDS)
Kurs na wózki widłowe
Hakowy
Uprawnienia wysokościoweSzkolenie z ewakuacji osób na wysokości
Kurs z dostępu budowlanego
Kurs z dostępu linowego
SzkoleniaSzkolenia BHPSzkolenie BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
Szkolenie dla osób wykonujących prace szczególnie niebezpieczne
Szkolenie BHP dla pracowników robotniczych
Szkolenie BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych
Szkolenie wstępne BHP dla nowozatrudnionych pracowników
Szkolenie BHP dla pracowników administracyjno – biurowych
SZKOLENIE OKRESOWE DLA SŁUŻBY BHP
Prawna ochrona pracy
Pierwsza pomoc
Szkolenia Ppoż.
HACCP
Szkolenie z zakresu danych osobowych
Warsztaty (programy autorskie)Ocena ryzyka zawodowego
Ocena minimalnych wymagań dla maszyn
Postępowania powypadkowe
Ocena ergonomiczna

Szkolenie elektryczne – G1 – urządzenia, instalacje i sieci energetyczne

Możliwe komisje egzaminacyjne w ramach szkolenia: SEP, SIMP, PSE, SITPS i inne

Koszt szkolenia w zależności od ilości uczestników: 250,00 - 800,00 zł plus koszt egzaminu 200,00 zł os.


Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do osób chcących zdobyć kwalifikacje do pracy przy dozorze i eksploatacji urządzeń i instalacji elektroenergetycznych do i powyżej 1 kV. Szkolenie przygotowuje do egzaminów przed wszystkimi komisjami na terenie Polski – Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP), Polskie Stowarzyszenie Elektroinstalacyjne (PSE), Stowarzyszenie Inżynierów Mechaników Polskich (SIMP), Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego (SITPS lub SITSpoż) i pozostałych.

Cele szkolenia:

Szkolenie ma na celu przypomnienie oraz aktualizację wiedzy o przepisach i wymaganiach organizacji stanowiska pracy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w zakresie eksploatacji i obsługi urządzeń i instalacji elektroenergetycznych do i powyżej 1 kV.


Korzyści:

Każdy uczestnik szkolenia, w wyniku pozytywnie zdanego egzaminu przed komisjami stowarzyszeń w Polsce, w tym SEP, PSE, SIMP, SITPS i innymi zatwierdzonymi przez Urząd Regulacji Energetyki, uzyskuje świadectwo kwalifikacyjne do obsługi, konserwacji, remontu, montażu uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki , Pracy i Polityki Społecznej z 28 kwietnia 2003 r w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci ( Dz.U. Nr 89 poz.828; Dz.U. Nr 192 poz. 1184).

Program kursu:

Kurs energetyczny G-1, PSE, SIMP, SITPS i inne dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną obejmujący następujące urządzenia, instalacje i sieci:

1. urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego
2. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV
3. urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV
4. zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW
5. urządzenia elektrotermiczne
6. urządzenia do elektrolizy
7. sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego
8. elektryczna sieć trakcyjna
9. elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym
10. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1 – 9

W zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno – pomiarowych

Stanowiska dozoru:

Przyłączanie urządzeń i instalacji do sieci,
Zasady postępowania przy programowaniu pracy sieci, instalacji i urządzeń,
Przepisy w zakresie eksploatacji i wymagań w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji sieci, instalacji i urządzeń,
Przepisy bhp, udzielanie pierwszej pomocy,
Zasady wykonywania prac kontrolno - pomiarowych i montażowych.

Stanowiska eksploatacji:

Zasady budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń, instalacji i sieci energetycznych,
Zasady eksploatacji i instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych,
Warunki wykonywania prac kontrolno ? pomiarowych i montażowych,
Przepisy bhp, udzielania pierwszej pomocy.

Czas trwania i sposób jego organizacji:

Seminarium dla osób na stanowiskach dozoru przewiduje 8 godzin zajęć.
Seminarium dla osób na stanowiskach eksploatacji przewiduje 8 godzin zajęć.

Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu przed komisją (w ramach szkolenia G1-G2-G3, PSE, SIMP, SITPS i innych) uczestnik uzyskuje świadectwo kwalifikacyjne ważne przez okres 5 lat. Po tym okresie ponownie sprawdza się spełnienie wymagań kwalifikacyjnych na podstawie egzaminu.

Komisje egzaminacyjne:

Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP), Polskie Stowarzyszenie Elektroinstalacyjne (PSE), Stowarzyszenie Inżynierów Mechaników Polskich (SIMP), Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego (SITPS lub SITSpoż) i pozostałe certyfikowane przez Urząd Regulacji Energetyki komisje egzaminacyjne prowadzą egzaminy na uprawnienia elektryczne G1, a także G2 i G3.

Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP) ma swoje początki na przełomie XIX i XX wieku. Zajmuje się głównie prowadzeniem działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej, a także oceną zgodności wyrobów elektrycznych niskiego napięcia. Polskie Stowarzyszenie Elektroinstalacyjne (PSE) działa od 2007 roku. Powstało z inicjatywy największych polskich firm elektroinstalacyjnych. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP) założył w 1926 roku prof. Henryk Mierzejewski. Zrzesza ono inżynierów i techników mechaników we wszystkich specjalnościach, a także przedstawicieli pokrewnych zawodów. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego (SITPS lub SITSpoż) powstało w 1946 roku i skupia się na gospodarce żywnościowej, w tym technice w tej dziedzinie.

W ośrodku ERGON w mieście Warszawa i w filiach oferujemy szkolenia elektryczne w grupie G1 przygotowujące do egzaminów przed komisjami SEP, PSE, SIMP, SITPS i innymi na terenie całej Polski – ich aktualny wykaz można znaleźć na stronie internetowej URE, który reguluje działalność firm energetycznych zgodnie z polityką energetyczną. Przygotowujemy uczestników do zdania egzaminu przed wskazanymi przez nich komisjami.

Czynnościami w ramach Prawa energetycznego ma zajmować się także Ministerstwo Energetyki, które zostało powołane do zajmowania się sprawami energii, ma również prowadzić działania w ramach polityki energetycznej, rynków energii, rozwoju i wykorzystania różnych źródeł energii. Ponadto problemami energetycznymi i doborem urządzeń zajmuje się UDT.

Informacje na stronie WWW nie stanowią oferty handlowej i zostały opracowane, by osoba podejmująca szkolenie mogła być świadoma możliwości uzyskania uprawnień u różnych podmiotów szkolących elektryków w Polsce.

Przykładowe komisje certyfikujące

Komisja Pełna nazwa komisji
PSE Polskie Stowarzyszenie Elektroinstalacyjne
SIMP Stowarzyszenie Inżynierów Mechaników Polskich
SEP Stowarzyszenie Elektryków Polskich
SITPS lub SITSpoż Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego

Uczestnik szkoleń ma prawo do wyboru komisji egzaminacyjnej

Zapisy pod nr +48 22 290 29 09 lub via e-mail: biuro@bhp-ergon.pl