KursyKursy na montażystów rusztowań
Spawanie
SZKOLENIA G1-G2-G3, SIMP, PSE, SITPS I INNESzkolenia na urządzenia ciśnieniowe i zbiorniki przenośne
Szkolenie elektryczne – G1 – urządzenia, instalacje i sieci energetyczne
Szkolenie cieplne – G2 – urządzenia, instalacje i sieci cieplne
Szkolenie gazowe – G3 – urządzenia, instalacje i sieci gazowe
Prace kontrolno-pomiarowe urządzeń i instalacji elektrycznych
Szkolenia UDTOperator podestów typu “pająki”
Ładowarki teleskopowe
Podnośniki koszowe dla operatorów
Konserwacja urządzeń UDT
Wyciągi towarowe
Połączenia kołnierzowe
Podesty ruchome wiszące z egzaminem
Operator podestów ruchomych stacjonarnych
Żurawie pokładowe - obsługa i konserwacja
Dźwigi
Operator podnośników koszowych i nożycowych
Podesty ruchome masztowe
Urządzenia do manipulacji kontenerami
Uprawnienia na zwyżki nożycowe
Podesty ruchome
Suwnice sterowane z kabiny
Suwnice sterowane z poziomu roboczego
Wyciągarki z poziomu kabiny
Wyciągarki z poziomu roboczego
Dźwigi towarowe z obsługą
Dźwigi budowlane z obsługą
Żurawie wieżowe i szynowe
Żurawie przenośne (HDS)
Kurs na wózki widłowe
Hakowy
Uprawnienia wysokościoweSzkolenie z ewakuacji osób na wysokości
Kurs z dostępu budowlanego
Kurs z dostępu linowego
SzkoleniaSzkolenia BHPSzkolenie BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
Szkolenie BHP dla pracowników administracyjno – biurowych
Szkolenie BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych
Szkolenie BHP dla pracowników robotniczych
Szkolenie dla osób wykonujących prace szczególnie niebezpieczne
Szkolenie wstępne BHP dla nowozatrudnionych pracowników
SZKOLENIE OKRESOWE DLA SŁUŻBY BHP
Prawna ochrona pracy
Pierwsza pomoc
Szkolenia Ppoż.
HACCP
Szkolenie z zakresu danych osobowych
Warsztaty (programy autorskie)Ocena ryzyka zawodowego
Ocena minimalnych wymagań dla maszyn
Postępowania powypadkowe
Ocena ergonomiczna

Szkolenie elektryczne – G1 – urządzenia, instalacje i sieci energetyczne

Możliwe komisje egzaminacyjne w ramach szkolenia: SEP, SIMP, PSE, SITPS i inne

Koszt szkolenia w zależności od ilości uczestników: 250,00 - 800,00 zł plus koszt egzaminu 200,00 zł os.


Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do osób chcących zdobyć kwalifikacje do pracy przy dozorze i eksploatacji urządzeń i instalacji elektroenergetycznych do i powyżej 1 kV. Szkolenie przygotowuje do egzaminów przed wszystkimi komisjami na terenie Polski – Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP), Polskie Stowarzyszenie Elektroinstalacyjne (PSE), Stowarzyszenie Inżynierów Mechaników Polskich (SIMP), Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego (SITPS lub SITSpoż) i pozostałych.

Cele szkolenia:

Szkolenie ma na celu przypomnienie oraz aktualizację wiedzy o przepisach i wymaganiach organizacji stanowiska pracy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w zakresie eksploatacji i obsługi urządzeń i instalacji elektroenergetycznych do i powyżej 1 kV.


Korzyści:

Każdy uczestnik szkolenia, w wyniku pozytywnie zdanego egzaminu przed komisjami stowarzyszeń w Polsce, w tym SEP, PSE, SIMP, SITPS i innymi zatwierdzonymi przez Urząd Regulacji Energetyki, uzyskuje świadectwo kwalifikacyjne do obsługi, konserwacji, remontu, montażu uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki , Pracy i Polityki Społecznej z 28 kwietnia 2003 r w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci ( Dz.U. Nr 89 poz.828; Dz.U. Nr 192 poz. 1184).

Program kursu:

Kurs energetyczny G-1, PSE, SIMP, SITPS i inne dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną obejmujący następujące urządzenia, instalacje i sieci:

1. urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego
2. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV
3. urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV
4. zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW
5. urządzenia elektrotermiczne
6. urządzenia do elektrolizy
7. sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego
8. elektryczna sieć trakcyjna
9. elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym
10. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1 – 9

W zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno – pomiarowych

Stanowiska dozoru:

Przyłączanie urządzeń i instalacji do sieci,
Zasady postępowania przy programowaniu pracy sieci, instalacji i urządzeń,
Przepisy w zakresie eksploatacji i wymagań w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji sieci, instalacji i urządzeń,
Przepisy bhp, udzielanie pierwszej pomocy,
Zasady wykonywania prac kontrolno - pomiarowych i montażowych.

Stanowiska eksploatacji:

Zasady budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń, instalacji i sieci energetycznych,
Zasady eksploatacji i instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych,
Warunki wykonywania prac kontrolno ? pomiarowych i montażowych,
Przepisy bhp, udzielania pierwszej pomocy.

Czas trwania i sposób jego organizacji:

Seminarium dla osób na stanowiskach dozoru przewiduje 8 godzin zajęć.
Seminarium dla osób na stanowiskach eksploatacji przewiduje 8 godzin zajęć.

Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu przed komisją (w ramach szkolenia G1-G2-G3, PSE, SIMP, SITPS i innych) uczestnik uzyskuje świadectwo kwalifikacyjne ważne przez okres 5 lat. Po tym okresie ponownie sprawdza się spełnienie wymagań kwalifikacyjnych na podstawie egzaminu.

Komisje egzaminacyjne:

Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP), Polskie Stowarzyszenie Elektroinstalacyjne (PSE), Stowarzyszenie Inżynierów Mechaników Polskich (SIMP), Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego (SITPS lub SITSpoż) i pozostałe certyfikowane przez Urząd Regulacji Energetyki komisje egzaminacyjne prowadzą egzaminy na uprawnienia elektryczne G1, a także G2 i G3.

Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP) ma swoje początki na przełomie XIX i XX wieku. Zajmuje się głównie prowadzeniem działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej, a także oceną zgodności wyrobów elektrycznych niskiego napięcia. Polskie Stowarzyszenie Elektroinstalacyjne (PSE) działa od 2007 roku. Powstało z inicjatywy największych polskich firm elektroinstalacyjnych. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP) założył w 1926 roku prof. Henryk Mierzejewski. Zrzesza ono inżynierów i techników mechaników we wszystkich specjalnościach, a także przedstawicieli pokrewnych zawodów. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego (SITPS lub SITSpoż) powstało w 1946 roku i skupia się na gospodarce żywnościowej, w tym technice w tej dziedzinie.

W ośrodku ERGON w mieście Warszawa i w filiach oferujemy szkolenia elektryczne w grupie G1 przygotowujące do egzaminów przed komisjami SEP, PSE, SIMP, SITPS i innymi na terenie całej Polski – ich aktualny wykaz można znaleźć na stronie internetowej URE, który reguluje działalność firm energetycznych zgodnie z polityką energetyczną. Przygotowujemy uczestników do zdania egzaminu przed wskazanymi przez nich komisjami.

Czynnościami w ramach Prawa energetycznego ma zajmować się także Ministerstwo Energetyki, które zostało powołane do zajmowania się sprawami energii, ma również prowadzić działania w ramach polityki energetycznej, rynków energii, rozwoju i wykorzystania różnych źródeł energii. Ponadto problemami energetycznymi i doborem urządzeń zajmuje się UDT.

Informacje na stronie WWW nie stanowią oferty handlowej i zostały opracowane, by osoba podejmująca szkolenie mogła być świadoma możliwości uzyskania uprawnień u różnych podmiotów szkolących elektryków w Polsce.

Przykładowe komisje certyfikujące

Komisja Pełna nazwa komisji
PSE Polskie Stowarzyszenie Elektroinstalacyjne
SIMP Stowarzyszenie Inżynierów Mechaników Polskich
SEP Stowarzyszenie Elektryków Polskich
SITPS lub SITSpoż Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego

Uczestnik szkoleń ma prawo do wyboru komisji egzaminacyjnej

Zapisy pod nr +48 22 290 29 09 lub via e-mail: biuro@bhp-ergon.pl

Zapisy pod nr +48 22 290 29 09 lub via e-mail: biuro@bhp-ergon.pl