KursyKursy na montażystów rusztowań
Spawanie
SZKOLENIA G1-G2-G3, SIMP, PSE, SITPS I INNESzkolenia na urządzenia ciśnieniowe i zbiorniki przenośne
Szkolenie elektryczne – G1 – urządzenia, instalacje i sieci energetyczne
Szkolenie cieplne – G2 – urządzenia, instalacje i sieci cieplne
Szkolenie gazowe – G3 – urządzenia, instalacje i sieci gazowe
Prace kontrolno-pomiarowe urządzeń i instalacji elektrycznych
Szkolenia UDTOperator podestów typu “pająki”
Ładowarki teleskopowe
Podnośniki koszowe dla operatorów
Konserwacja urządzeń UDT
Wyciągi towarowe
Połączenia kołnierzowe
Podesty ruchome wiszące z egzaminem
Operator podestów ruchomych stacjonarnych
Żurawie pokładowe - obsługa i konserwacja
Dźwigi
Operator podnośników koszowych i nożycowych
Podesty ruchome masztowe
Urządzenia do manipulacji kontenerami
Uprawnienia na zwyżki nożycowe
Podesty ruchome
Suwnice sterowane z kabiny
Suwnice sterowane z poziomu roboczego
Wyciągarki z poziomu kabiny
Wyciągarki z poziomu roboczego
Dźwigi towarowe z obsługą
Dźwigi budowlane z obsługą
Żurawie wieżowe i szynowe
Żurawie przenośne (HDS)
Kurs na wózki widłowe
Hakowy
Uprawnienia wysokościoweSzkolenie z ewakuacji osób na wysokości
Kurs z dostępu budowlanego
Kurs z dostępu linowego
SzkoleniaSzkolenia BHPSzkolenie BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
Szkolenie BHP dla pracowników administracyjno – biurowych
Szkolenie BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych
Szkolenie BHP dla pracowników robotniczych
Szkolenie dla osób wykonujących prace szczególnie niebezpieczne
Szkolenie wstępne BHP dla nowozatrudnionych pracowników
SZKOLENIE OKRESOWE DLA SŁUŻBY BHP
Prawna ochrona pracy
Pierwsza pomoc
Szkolenia Ppoż.
HACCP
Szkolenie z zakresu danych osobowych
Warsztaty (programy autorskie)Ocena ryzyka zawodowego
Ocena minimalnych wymagań dla maszyn
Postępowania powypadkowe
Ocena ergonomiczna

Szkolenie dla osób wykonujących prace szczególnie niebezpieczne

Ośrodek Doskonalenia Kadr ERGON zaprasza do udziału w szkoleniu okresowym BHP dla pracowników wykonujących prace szczególnie niebezpieczne

Szkolenie organizowane jest w formie instruktażu:
Koszt szkolenia 120,00 zł - 200,00 zł
opłata za szkolenie zależy od liczby uczestników

Zajęcia prowadzone przez uprawnionych ekspertów z dziedziny BHP i Ppoż., szkolenia otwarte organizowane są w Ośrodku Doskonalenia Kadr w Warszawie ul. Warszawska 58c lokal 47 – I piętro

Szkolenia otwarte są organizowane codziennie oraz wg potrzeb w formie zamkniętej u Klienta w dogodnym terminie.

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

 • wymogów prawno-organizacyjnych dla podmiotów prowadzących pracę szczególnie niebezpieczne,
 • identyfikacji i oceny zagrożeń przy pracach szczególnie niebezpiecznych,
 • umiejętności posługiwania się sprzętem i środkami ochrony indywidualnej obligatoryjnymi przy pracach szczególnie niebezpiecznych,
 • bezpiecznej organizacji prac szczególnie niebezpiecznych.

Program instruktażu BHP:

 • Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną prac szczególnie niebezpiecznych .
 • Zagrożenia czynnikami występującymi w podczas wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.
 • Zagrożenia czynnikami występującymi w podczas wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych .
 • Stosowanie środków ochrony indywidualnej
 • Zasady postępowania w razie wypadków, oraz zasady udzielania pierwszej pomocy.
 • Okoliczności i przyczyny wypadków podczas prac szczególnie niebezpiecznych (przykłady) oraz środki profilaktyczne.
 • Ochrona przeciwpożarowa przy pracach szczególnie niebezpiecznych.

Podstawa prawna: Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm. oraz przepis wykonawczy R.M.G.i P. z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180 poz. 1860 z dnia 18 sierpnia 2004 r. art. § 15.1.).

Wykaz prac przy których występują szczególnie duże zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników:

 1. budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części;
 2. w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych;
 3. przy użyciu materiałów niebezpiecznych;
 4. na wysokości;
 5. wewnątrz komór paleniskowych kotłów, kanałów spalin, elektrofiltrów, walczaków kotła, zasobników, kanałów i lejów zsypowych oraz w zbiornikach paliw płynnych i gazowych;
 6. wewnątrz zasobników węgla, pyłu węglowego, żużla i popiołu oraz innych zbiorników i pomieszczeń, w których mogą znajdować się gazy lub ciecze trujące, żrące, duszące, palne lub wybuchowe;
 7. w obiegach przygotowywania pyłu węglowego, wewnątrz młynów węglowych, przy wentylatorach młynowych, cyklonach i separatorach;
 8. wymagające odkrycia kadłubów turbin, wymontowania wirników turbiny i generatora oraz naprawy i wyważania tych wirników;
 9. w obiegach wody elektrowni i elektrociepłowni wymagające wejścia do kanałów, rurociągów, rur ssawnych i zbiorników, jak również prace na ujęciach i zrzutach wody wykonywane z pomostów, łodzi lub barek oraz prowadzone pod powierzchnią wody;
 10. konserwacyjne, modernizacyjne i remontowe przy urządzeniach elektroenergetycznych znajdujących się pod napięciem;
 11. wykonywane w pobliżu nieosłoniętych urządzeń elektroenergetycznych lub ich części, znajdujących się pod napięciem;
 12. przy wyłączonych spod napięcia, lecz nie uziemionych, urządzeniach elektroenergetycznych lub uziemionych w taki sposób, że żadne z uziemień - uziemiaczy nie jest widoczne z miejsca pracy;
 13. przy opuszczaniu i zawieszaniu przewodów na wyłączonych spod napięcia elektroenergetycznych liniach napowietrznych w przęsłach krzyżujących drogi kolejowe, wodne i kołowe;
 14. związane z identyfikacją i przecinaniem kabli elektroenergetycznych;
 15. przy spawaniu, lutowaniu, wymianie stojaków oraz pojedynczych ogniw i całej baterii w akumulatorach;
 16. przy wyłączonym spod napięcia torze dwutorowej elektroenergetycznej linii napowietrznej o napięciu 1 kV i powyżej, jeżeli drugi tor linii pozostaje pod napięciem;
 17. przy wyłączonych spod napięcia lub znajdujących się w budowie elektroenergetycznych liniach napowietrznych, które krzyżują się w strefie ograniczonej uziemieniami ochronnymi z liniami znajdującymi się pod napięciem lub mogącymi znaleźć się pod napięciem i przewodami trakcji elektrycznej;
 18. przy wykonywaniu prób i pomiarów, z wyłączeniem prac wykonywanych stale przez upoważnionych pracowników w ustalonych miejscach;
 19. konserwacyjne i remontowe przy urządzeniach rozładowczych paliw płynnych i gazowych, jak rurociągi spustowe i pompy rozładowcze wraz z ich instalacjami;
 20. przy neutralizatorach radioizotopowych i wysokonapięciowych stosowanych do neutralizacji ładunków elektrostatycznych;
 21. w wykopach wykonywanych przy naprawach lub przeglądach gazociągów lub innych urządzeń gazowniczych;
 22. przy remontach lub wymianie pomp głębinowych, zaworów, rurociągach i zbiornikach niebezpiecznych środków chemicznych i ścieków poregeneracyjnych;
 23. wymagające stosowania chemicznych środków służących do czyszczenia kotłów, rurociągów, zbiorników ciśnieniowych, odwadniaczy, odolejaczy i zasobników ciśnieniowych;
 24. wewnątrz zbiorników i pomieszczeń, w których znajduje się lub może być doprowadzone sprężone powietrze, na rurociągach sprężonego powietrza o nadciśnieniu roboczym równym lub większym od 50 kPa, wymagających demontażu elementów sprężarki;
 25. na rurociągach wody, pary wodnej, sprężonego powietrza, oleju, mazutu, instalacjach gaśniczych o nadciśnieniu roboczym równym lub większym od 50 kPa, wymagających demontażu armatury lub odcinka rurociągu albo naruszenia podpór i zawiesi rurociągów.

Zapisy pod nr +48 22 290 29 09 lub via e-mail: biuro@bhp-ergon.pl

Zapisy pod nr +48 22 290 29 09 lub via e-mail: biuro@bhp-ergon.pl