Szkolenie dla osób wykonujących prace szczególnie niebezpieczne

Ośrodek Doskonalenia Kadr ERGON zaprasza do udziału w szkoleniu okresowym BHP dla pracowników wykonujących prace szczególnie niebezpieczne

Szkolenie organizowane jest w formie instruktażu:
Koszt szkolenia 120,00 zł - 200,00 zł
opłata za szkolenie zależy od liczby uczestników

Zajęcia prowadzone przez uprawnionych ekspertów z dziedziny BHP i Ppoż., szkolenia otwarte organizowane są w Ośrodku Doskonalenia Kadr w Warszawie ul. Warszawska 58c lokal 47 – I piętro

Szkolenia otwarte są organizowane codziennie oraz wg potrzeb w formie zamkniętej u Klienta w dogodnym terminie.

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

 • wymogów prawno-organizacyjnych dla podmiotów prowadzących pracę szczególnie niebezpieczne,
 • identyfikacji i oceny zagrożeń przy pracach szczególnie niebezpiecznych,
 • umiejętności posługiwania się sprzętem i środkami ochrony indywidualnej obligatoryjnymi przy pracach szczególnie niebezpiecznych,
 • bezpiecznej organizacji prac szczególnie niebezpiecznych.

Program instruktażu BHP:

 • Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną prac szczególnie niebezpiecznych .
 • Zagrożenia czynnikami występującymi w podczas wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.
 • Zagrożenia czynnikami występującymi w podczas wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych .
 • Stosowanie środków ochrony indywidualnej
 • Zasady postępowania w razie wypadków, oraz zasady udzielania pierwszej pomocy.
 • Okoliczności i przyczyny wypadków podczas prac szczególnie niebezpiecznych (przykłady) oraz środki profilaktyczne.
 • Ochrona przeciwpożarowa przy pracach szczególnie niebezpiecznych.

Podstawa prawna: Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm. oraz przepis wykonawczy R.M.G.i P. z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180 poz. 1860 z dnia 18 sierpnia 2004 r. art. § 15.1.).

Wykaz prac przy których występują szczególnie duże zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników:

 1. budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części;
 2. w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych;
 3. przy użyciu materiałów niebezpiecznych;
 4. na wysokości;
 5. wewnątrz komór paleniskowych kotłów, kanałów spalin, elektrofiltrów, walczaków kotła, zasobników, kanałów i lejów zsypowych oraz w zbiornikach paliw płynnych i gazowych;
 6. wewnątrz zasobników węgla, pyłu węglowego, żużla i popiołu oraz innych zbiorników i pomieszczeń, w których mogą znajdować się gazy lub ciecze trujące, żrące, duszące, palne lub wybuchowe;
 7. w obiegach przygotowywania pyłu węglowego, wewnątrz młynów węglowych, przy wentylatorach młynowych, cyklonach i separatorach;
 8. wymagające odkrycia kadłubów turbin, wymontowania wirników turbiny i generatora oraz naprawy i wyważania tych wirników;
 9. w obiegach wody elektrowni i elektrociepłowni wymagające wejścia do kanałów, rurociągów, rur ssawnych i zbiorników, jak również prace na ujęciach i zrzutach wody wykonywane z pomostów, łodzi lub barek oraz prowadzone pod powierzchnią wody;
 10. konserwacyjne, modernizacyjne i remontowe przy urządzeniach elektroenergetycznych znajdujących się pod napięciem;
 11. wykonywane w pobliżu nieosłoniętych urządzeń elektroenergetycznych lub ich części, znajdujących się pod napięciem;
 12. przy wyłączonych spod napięcia, lecz nie uziemionych, urządzeniach elektroenergetycznych lub uziemionych w taki sposób, że żadne z uziemień - uziemiaczy nie jest widoczne z miejsca pracy;
 13. przy opuszczaniu i zawieszaniu przewodów na wyłączonych spod napięcia elektroenergetycznych liniach napowietrznych w przęsłach krzyżujących drogi kolejowe, wodne i kołowe;
 14. związane z identyfikacją i przecinaniem kabli elektroenergetycznych;
 15. przy spawaniu, lutowaniu, wymianie stojaków oraz pojedynczych ogniw i całej baterii w akumulatorach;
 16. przy wyłączonym spod napięcia torze dwutorowej elektroenergetycznej linii napowietrznej o napięciu 1 kV i powyżej, jeżeli drugi tor linii pozostaje pod napięciem;
 17. przy wyłączonych spod napięcia lub znajdujących się w budowie elektroenergetycznych liniach napowietrznych, które krzyżują się w strefie ograniczonej uziemieniami ochronnymi z liniami znajdującymi się pod napięciem lub mogącymi znaleźć się pod napięciem i przewodami trakcji elektrycznej;
 18. przy wykonywaniu prób i pomiarów, z wyłączeniem prac wykonywanych stale przez upoważnionych pracowników w ustalonych miejscach;
 19. konserwacyjne i remontowe przy urządzeniach rozładowczych paliw płynnych i gazowych, jak rurociągi spustowe i pompy rozładowcze wraz z ich instalacjami;
 20. przy neutralizatorach radioizotopowych i wysokonapięciowych stosowanych do neutralizacji ładunków elektrostatycznych;
 21. w wykopach wykonywanych przy naprawach lub przeglądach gazociągów lub innych urządzeń gazowniczych;
 22. przy remontach lub wymianie pomp głębinowych, zaworów, rurociągach i zbiornikach niebezpiecznych środków chemicznych i ścieków poregeneracyjnych;
 23. wymagające stosowania chemicznych środków służących do czyszczenia kotłów, rurociągów, zbiorników ciśnieniowych, odwadniaczy, odolejaczy i zasobników ciśnieniowych;
 24. wewnątrz zbiorników i pomieszczeń, w których znajduje się lub może być doprowadzone sprężone powietrze, na rurociągach sprężonego powietrza o nadciśnieniu roboczym równym lub większym od 50 kPa, wymagających demontażu elementów sprężarki;
 25. na rurociągach wody, pary wodnej, sprężonego powietrza, oleju, mazutu, instalacjach gaśniczych o nadciśnieniu roboczym równym lub większym od 50 kPa, wymagających demontażu armatury lub odcinka rurociągu albo naruszenia podpór i zawiesi rurociągów.

Zapisy pod nr +48 22 290 29 09 lub via e-mail: biuro@bhp-ergon.pl