KursyKursy na montażystów rusztowań
Spawanie
SZKOLENIA G1-G2-G3, SIMP, PSE, SITPS I INNESzkolenia na urządzenia ciśnieniowe i zbiorniki przenośne
Szkolenie elektryczne – G1 – urządzenia, instalacje i sieci energetyczne
Szkolenie cieplne – G2 – urządzenia, instalacje i sieci cieplne
Szkolenie gazowe – G3 – urządzenia, instalacje i sieci gazowe
Prace kontrolno-pomiarowe urządzeń i instalacji elektrycznych
Szkolenia UDTOperator podestów typu “pająki”
Ładowarki teleskopowe
Podnośniki koszowe dla operatorów
Konserwacja urządzeń UDT
Wyciągi towarowe
Połączenia kołnierzowe
Podesty ruchome wiszące z egzaminem
Operator podestów ruchomych stacjonarnych
Żurawie pokładowe - obsługa i konserwacja
Dźwigi
Operator podnośników koszowych i nożycowych
Podesty ruchome masztowe
Urządzenia do manipulacji kontenerami
Uprawnienia na zwyżki nożycowe
Podesty ruchome
Suwnice sterowane z kabiny
Suwnice sterowane z poziomu roboczego
Wyciągarki z poziomu kabiny
Wyciągarki z poziomu roboczego
Dźwigi towarowe z obsługą
Dźwigi budowlane z obsługą
Żurawie wieżowe i szynowe
Żurawie przenośne (HDS)
Kurs na wózki widłowe
Hakowy
Uprawnienia wysokościoweSzkolenie z ewakuacji osób na wysokości
Kurs z dostępu budowlanego
Kurs z dostępu linowego
SzkoleniaSzkolenia BHPSzkolenie BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
Szkolenie BHP dla pracowników administracyjno – biurowych
Szkolenie BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych
Szkolenie BHP dla pracowników robotniczych
Szkolenie dla osób wykonujących prace szczególnie niebezpieczne
Szkolenie wstępne BHP dla nowozatrudnionych pracowników
SZKOLENIE OKRESOWE DLA SŁUŻBY BHP
Prawna ochrona pracy
Pierwsza pomoc
Szkolenia Ppoż.
HACCP
Szkolenie z zakresu danych osobowych
Warsztaty (programy autorskie)Ocena ryzyka zawodowego
Ocena minimalnych wymagań dla maszyn
Postępowania powypadkowe
Ocena ergonomiczna

Szkolenie cieplne – G2 – urządzenia, instalacje i sieci cieplne

Możliwe komisje egzaminacyjne w ramach szkolenia: SEP, SIMP, PSE, SITPS i inne

Koszt szkolenia w zależności od ilości uczestników: 250,00 - 800,00 zł plus koszt egzaminu 200,00 zł os.


Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do osób chcących zdobyć kwalifikacje do pracy przy dozorze i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło. Szkolenie ma za zadanie przygotować uczestników do egzaminu przed wszystkimi komisjami certyfikowanymi przez Urząd Regulacji Energetyki działającymi na terenie Polski – Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP), Polskie Stowarzyszenie Elektroinstalacyjne (PSE), Stowarzyszenie Inżynierów Mechaników Polskich (SIMP), Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego (SITPS lub SITSpoż) i pozostałych.

Cele szkolenia:

Szkolenie ma na celu przypomnienie oraz aktualizację wiedzy o przepisach i wymaganiach organizacji stanowiska pracy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w zakresie eksploatacji i obsługi instalacji i sieci, urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło.

Korzyści:

Każdy uczestnik szkolenia, w wyniku pozytywnie zdanego egzaminu przed komisjami stowarzyszeń w Polsce, w tym SEP, PSE, SIMP, SITPS i innymi, uzyskuje świadectwo kwalifikacyjne do obsługi, konserwacji, remontu, montażu uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki , Pracy i Polityki Społecznej z 28 kwietnia 2003 r w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci ( Dz.U. Nr 89 poz.828; Dz.U. Nr 192 poz. 1184).

Program kursu:

Kurs jest dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne obejmujący następujące urządzenia, instalacje i sieci:

1. kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami
pomocniczymi
2. sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW
3. turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi
4. przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW
5. urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy powyżej 50 kW
6. pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kW
7. sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych
8. urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej
masie ponad 100 Mg
9. piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW
10. aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w
pkt. 1 – 9

W zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno – pomiarowych
 

Stanowiska dozoru:

Przyłączanie urządzeń i instalacji do sieci,
Zasady postępowania przy programowaniu pracy sieci, instalacji i urządzeń,
Przepisy w zakresie eksploatacji i wymagań w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji sieci, instalacji i urządzeń,
Przepisy bhp, udzielanie pierwszej pomocy,
Zasady wykonywania prac kontrolno ? pomiarowych i montażowych.

Stanowiska eksploatacji:

Zasady budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń, instalacji i sieci,
Zasady eksploatacji i instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych,
Warunki wykonywania prac kontrolno - pomiarowych,
Przepisy bhp, udzielania pierwszej pomocy.

Czas trwania i sposób jego organizacji:

Seminarium dla osób na stanowiskach dozoru przewiduje 8 godzin zajęć.
Seminarium dla osób na stanowiskach eksploatacji przewiduje 8 godzin zajęć.

Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu (w ramach szkolenia) uczestnik uzyskuje świadectwo kwalifikacyjne ważne przez okres 5 lat. Po tym okresie ponownie sprawdza się spełnienie wymagań kwalifikacyjnych na podstawie egzaminu.

Komisje egzaminacyjne:

Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP), Polskie Stowarzyszenie Elektroinstalacyjne (PSE), Stowarzyszenie Inżynierów Mechaników Polskich (SIMP), Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego (SITPS lub SITSpoż), a także inne stowarzyszenia certyfikowane przez Urząd Regulacji Energetyki (URE) posiadają własne komisje egzaminacyjne, które prowadzą egzaminy na uprawnienia budowlane elektryczne i inne.

Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP) zostało założone na przełomie XIX i XX wieku. Zajmuje się przede wszystkim prowadzeniem działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej w ramach szeroko pojętej elektryki, a także oceną zgodności wyrobów elektrycznych niskiego napięcia. Polskie Stowarzyszenie Elektroinstalacyjne (PSE) powstało w 2007 roku z inicjatywy największych polskich firm elektroinstalacyjnych. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP) zapoczątkował w 1926 roku prof. Henryk Mierzejewski. Skupia ono inżynierów i techników mechaników różnych specjalności, a także przedstawicieli pokrewnych zawodów. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego (SITPS lub SITSpoż) powstało w 1946 roku i koncentruje się na technice w gospodarce żywnościowej.

W naszym ośrodku szkoleniowym ERGON w mieście Warszawa i w oddziałach prowadzimy szkolenia elektryczne w grupie G2, których celem jest kompleksowe przygotowywanie kandydatów do wzięcia udziału w egzaminach przed komisjami na terenie całej Polski – ich wykaz można znaleźć na stronie internetowej URE. Urząd Regulacji Energetyki ma za zadanie kontrolować i regulować działalność firm energetycznych zgodnie z polityką energetyczną. Naszym celem jest przygotowywanie uczestników do zdania egzaminu przed wskazanymi przez nich komisjami działającymi w Polsce – jest ich kilkaset.

Inną instytucją, która ma zajmować się sprawami energetyki, ma być także Ministerstwo Energetyki. Ma ono prowadzić czynności w ramach polityki energetycznej, rozwoju i wykorzystania różnych źródeł energii, rynków rozwoju. Dodatkowo problemami energetycznymi i doborem urządzeń zajmuje się UDT.

Informacje na stronie WWW nie stanowią oferty handlowej i zostały opracowane, by osoba podejmująca szkolenie mogła być świadoma możliwości uzyskania uprawnień u różnych podmiotów szkolących elektryków w Polsce.

Przykładowe komisje certyfikujące

Komisja Pełna nazwa komisji
PSE Polskie Stowarzyszenie Elektroinstalacyjne
SIMP Stowarzyszenie Inżynierów Mechaników Polskich
SEP Stowarzyszenie Elektryków Polskich
SITPS lub SITSpoż Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego

Uczestnik szkoleń ma prawo do wyboru komisji egzaminacyjnej

Zapisy pod nr +48 22 290 29 09 lub via e-mail: biuro@bhp-ergon.pl

Zapisy pod nr +48 22 290 29 09 lub via e-mail: biuro@bhp-ergon.pl