KursyKursy na montażystów rusztowań
Spawanie
SZKOLENIA G1-G2-G3, SIMP, PSE, SITPS I INNESzkolenia na urządzenia ciśnieniowe i zbiorniki przenośne
Szkolenie elektryczne – G1 – urządzenia, instalacje i sieci energetyczne
Szkolenie cieplne – G2 – urządzenia, instalacje i sieci cieplne
Szkolenie gazowe – G3 – urządzenia, instalacje i sieci gazowe
Prace kontrolno-pomiarowe urządzeń i instalacji elektrycznych
Szkolenia UDTOperator podestów typu “pająki”
Ładowarki teleskopowe
Podnośniki koszowe dla operatorów
Konserwacja urządzeń UDT
Wyciągi towarowe
Połączenia kołnierzowe
Podesty ruchome wiszące z egzaminem
Operator podestów ruchomych stacjonarnych
Żurawie pokładowe - obsługa i konserwacja
Dźwigi
Operator podnośników koszowych i nożycowych
Podesty ruchome masztowe
Urządzenia do manipulacji kontenerami
Uprawnienia na zwyżki nożycowe
Podesty ruchome
Suwnice sterowane z kabiny
Suwnice sterowane z poziomu roboczego
Wyciągarki z poziomu kabiny
Wyciągarki z poziomu roboczego
Dźwigi towarowe z obsługą
Dźwigi budowlane z obsługą
Żurawie wieżowe i szynowe
Żurawie przenośne (HDS)
Kurs na wózki widłowe
Hakowy
Uprawnienia wysokościoweSzkolenie z ewakuacji osób na wysokości
Kurs z dostępu budowlanego
Kurs z dostępu linowego
SzkoleniaSzkolenia BHPSzkolenie BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
Szkolenie BHP dla pracowników administracyjno – biurowych
Szkolenie BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych
Szkolenie BHP dla pracowników robotniczych
Szkolenie dla osób wykonujących prace szczególnie niebezpieczne
Szkolenie wstępne BHP dla nowozatrudnionych pracowników
SZKOLENIE OKRESOWE DLA SŁUŻBY BHP
Prawna ochrona pracy
Pierwsza pomoc
Szkolenia Ppoż.
HACCP
Szkolenie z zakresu danych osobowych
Warsztaty (programy autorskie)Ocena ryzyka zawodowego
Ocena minimalnych wymagań dla maszyn
Postępowania powypadkowe
Ocena ergonomiczna

Szkolenie gazowe – G3 – urządzenia, instalacje i sieci gazowe

Możliwe komisje egzaminacyjne w ramach szkolenia: SEP, SIMP, PSE, SITPS i inne

Koszt szkolenia w zależności od ilości uczestników: 250,00 - 800,00 zł plus koszt egzaminu 200,00 zł os.


Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do osób chcących zdobyć kwalifikacje do pracy przy dozorze i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe. Przygotowujemy uczestników do egzaminów przed wszystkimi komisjami na terenie Polski – są to między innymi Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP), Polskie Stowarzyszenie Elektroinstalacyjne (PSE), Stowarzyszenie Inżynierów Mechaników Polskich (SIMP), Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego (SITPS lub SITSpoż) i pozostałe – na obszarze całego kraju działa ich kilkaset.

Cele szkolenia:

Szkolenie ma na celu przypomnienie oraz aktualizację wiedzy o przepisach i wymaganiach organizacji stanowiska pracy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w zakresie eksploatacji i obsługi urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe.

Korzyści:

Każdy uczestnik szkolenia, w wyniku pozytywnie zdanego egzaminu przed komisjami, w tym SEP, PSE, SIMP, SITPS i innymi, uzyskuje świadectwo kwalifikacyjne do obsługi, konserwacji, remontu, montażu uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki , Pracy i Polityki Społecznej z 28 kwietnia 2003 r w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci ( Dz.U. Nr 89 poz.828; Dz.U. Nr 192 poz. 1184).

Program kursu:

Kurs jest dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe obejmujący następujące urządzenia, instalacje i sieci:

1. urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu
2. urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki
gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotowanie, mieszalnie
3. urządzenia do magazynowania paliw gazowych
4. sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe)
5. sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu)
6. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa
7. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5kPa
8. przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW
9. turbiny gazowe
10. aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1 -9

W zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno – pomiarowych

Stanowiska dozoru:

Przyłączanie urządzeń i instalacji do sieci, dostarczania paliw i energii oraz dysponowania mocą,
Zasady postępowania przy programowaniu pracy sieci, instalacji i urządzeń z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii,
Przepisy w zakresie eksploatacji i wymagań w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji sieci, instalacji i urządzeń,
Przepisy bhp, udzielanie pierwszej pomocy,
Zasady wykonywania prac kontrolno - pomiarowych i montażowych.

Stanowiska eksploatacji:

Zasady budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń, instalacji i sieci,
Zasady eksploatacji i instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych,
Warunki wykonywania prac kontrolno ? pomiarowych,
Przepisy bhp, udzielania pierwszej pomocy.

Czas trwania i sposób jego organizacji:

Seminarium dla osób na stanowiskach dozoru przewiduje 8 godzin zajęć.
Seminarium dla osób na stanowiskach eksploatacji przewiduje 8 godzin zajęć.

Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu (w ramach szkolenia G1-G2-G3, PSE, SIMP, SITPS i innych) uczestnik uzyskuje świadectwo kwalifikacyjne ważne przez okres 5 lat. Po tym okresie ponownie sprawdza się spełnienie wymagań kwalifikacyjnych na podstawie egzaminu.

Komisje egzaminacyjne:

Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP), Polskie Stowarzyszenie Elektroinstalacyjne (PSE), Stowarzyszenie Inżynierów Mechaników Polskich (SIMP), Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego (SITPS lub SITSpoż) oraz pozostałe stowarzyszenia wskazane przez Urząd Regulacji Energetyki (URE) mogą prowadzić egzaminy na uprawnienia elektryczne i inne G1, G2 i G3.

Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP) ma swoje korzenie na przełomie XIX i XX wieku. Zajmuje się prowadzeniem działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej w ramach szeroko pojętej elektryki, prowadzi ponadto ocenę zgodności wyrobów elektrycznych niskiego napięcia. Polskie Stowarzyszenie Elektroinstalacyjne (PSE) zrzesza największe polskie firmy elektroinstalacyjne – zostało założone w 2007 roku. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP) założył w latach dwudziestych prof. Henryk Mierzejewski. Skupia ono inżynierów i techników mechaników różnych specjalności i przedstawicieli pokrewnych zawodów. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego (SITPS lub SITSpoż) koncentruje się na technice w gospodarce żywnościowej i działa od lat czterdziestych. Wszystkie te stowarzyszenia posiadają możliwość prowadzenia egzaminów na uprawnienia budowalne elektryczne.

W naszym ośrodku ERGON z siedzibą w mieście Warszawa prowadzimy szkolenia w grupie G3, których celem jest kompleksowe przygotowywanie kandydatów do podejścia do egzaminów przed komisjami SEP, PSE, SIMP, SITPS i innymi na terenie całej Polski. Aktualny wykaz certyfikowanych komisji można znaleźć na stronie internetowej URE – jest ich kilkaset. Urząd Regulacji Energetyki jest instytucją, która prowadzi kontrolę i reguluje działalność firm energetycznych zgodnie z polityką energetyczną. Naszym celem jest przygotowywanie uczestników do egzaminu przed wyznaczonymi przez nich komisjami działającymi w Polsce.

Inną instytucją, która ma zajmować się sprawami energetyki, ma być nowo powołane Ministerstwo Energetyki. Ma ono prowadzić czynności dotyczące polityki energetycznej, rozwoju i eksploatacji różnych źródeł energii, rynków rozwoju. Dodatkowo problemami energetycznymi i doborem urządzeń trudni się UDT.

Informacje na stronie WWW nie stanowią oferty handlowej i zostały opracowane, by osoba podejmująca szkolenie mogła być świadoma możliwości uzyskania uprawnień u różnych podmiotów szkolących elektryków w Polsce.

Przykładowe komisje certyfikujące

Komisja Pełna nazwa komisji
PSE Polskie Stowarzyszenie Elektroinstalacyjne
SIMP Stowarzyszenie Inżynierów Mechaników Polskich
SEP Stowarzyszenie Elektryków Polskich
SITPS lub SITSpoż Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego

Uczestnik szkoleń ma prawo do wyboru komisji egzaminacyjnej

Zapisy pod nr +48 22 290 29 09 lub via e-mail: biuro@bhp-ergon.pl

Zapisy pod nr +48 22 290 29 09 lub via e-mail: biuro@bhp-ergon.pl