KursySZKOLENIA G1-G2-G3, SIMP, PSE, SITPS I INNESzkolenie elektryczne – G1 – urządzenia, instalacje i sieci energetyczne
Szkolenie cieplne – G2 – urządzenia, instalacje i sieci cieplne
Szkolenie gazowe – G3 – urządzenia, instalacje i sieci gazowe
Prace kontrolno-pomiarowe urządzeń i instalacji elektrycznych
Szkolenia UDTUprawnienia na zwyżki nożycowe
Operator podestów typu “pająki”
Operator podestów ruchomych stacjonarnych
Operator podnośników koszowych i nożycowych
Podesty ruchome masztowe
Podesty ruchome wiszące z egzaminem
Połączenia kołnierzowe
Urządzenia do manipulacji kontenerami
Ładowarki teleskopowe
Podnośniki koszowe dla operatorów
Konserwacja urządzeń UDT
Wyciągi towarowe
Podesty ruchome
Suwnice sterowane z kabiny
Suwnice sterowane z poziomu roboczego
Wyciągarki z poziomu kabiny
Wyciągarki z poziomu roboczego
Dźwigi towarowe z obsługą
Dźwigi budowlane z obsługą
Żurawie wieżowe i szynowe
Żurawie przenośne (HDS)
Kurs na wózki widłowe
Hakowy
Uprawnienia wysokościoweSzkolenie z ewakuacji osób na wysokości
Kurs z dostępu budowlanego
Kurs z dostępu linowego
SzkoleniaSzkolenia BHPSzkolenie BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
Szkolenie dla osób wykonujących prace szczególnie niebezpieczne
Szkolenie BHP dla pracowników robotniczych
Szkolenie BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych
Szkolenie wstępne BHP dla nowozatrudnionych pracowników
Szkolenie BHP dla pracowników administracyjno – biurowych
SZKOLENIE OKRESOWE DLA SŁUŻBY BHP
Prawna ochrona pracy
Pierwsza pomoc
Szkolenia Ppoż.
HACCP
Szkolenie z zakresu danych osobowych
Warsztaty (programy autorskie)Ocena ryzyka zawodowego
Ocena minimalnych wymagań dla maszyn
Postępowania powypadkowe
Ocena ergonomiczna

Szkolenie gazowe – G3 – urządzenia, instalacje i sieci gazowe

Możliwe komisje egzaminacyjne w ramach szkolenia: SEP, SIMP, PSE, SITPS i inne

Koszt szkolenia w zależności od ilości uczestników: 250,00 - 800,00 zł plus koszt egzaminu 200,00 zł os.


Adresaci szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do osób chcących zdobyć kwalifikacje do pracy przy dozorze i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe. Przygotowujemy uczestników do egzaminów przed wszystkimi komisjami na terenie Polski – są to między innymi Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP), Polskie Stowarzyszenie Elektroinstalacyjne (PSE), Stowarzyszenie Inżynierów Mechaników Polskich (SIMP), Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego (SITPS lub SITSpoż) i pozostałe – na obszarze całego kraju działa ich kilkaset.

Cele szkolenia:

Szkolenie ma na celu przypomnienie oraz aktualizację wiedzy o przepisach i wymaganiach organizacji stanowiska pracy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w zakresie eksploatacji i obsługi urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe.

Korzyści:

Każdy uczestnik szkolenia, w wyniku pozytywnie zdanego egzaminu przed komisjami, w tym SEP, PSE, SIMP, SITPS i innymi, uzyskuje świadectwo kwalifikacyjne do obsługi, konserwacji, remontu, montażu uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki , Pracy i Polityki Społecznej z 28 kwietnia 2003 r w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci ( Dz.U. Nr 89 poz.828; Dz.U. Nr 192 poz. 1184).

Program kursu:

Kurs jest dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe obejmujący następujące urządzenia, instalacje i sieci:

1. urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu
2. urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki
gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotowanie, mieszalnie
3. urządzenia do magazynowania paliw gazowych
4. sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe)
5. sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu)
6. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa
7. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5kPa
8. przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW
9. turbiny gazowe
10. aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1 -9

W zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno – pomiarowych

Stanowiska dozoru:

Przyłączanie urządzeń i instalacji do sieci, dostarczania paliw i energii oraz dysponowania mocą,
Zasady postępowania przy programowaniu pracy sieci, instalacji i urządzeń z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii,
Przepisy w zakresie eksploatacji i wymagań w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji sieci, instalacji i urządzeń,
Przepisy bhp, udzielanie pierwszej pomocy,
Zasady wykonywania prac kontrolno - pomiarowych i montażowych.

Stanowiska eksploatacji:

Zasady budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń, instalacji i sieci,
Zasady eksploatacji i instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych,
Warunki wykonywania prac kontrolno ? pomiarowych,
Przepisy bhp, udzielania pierwszej pomocy.

Czas trwania i sposób jego organizacji:

Seminarium dla osób na stanowiskach dozoru przewiduje 8 godzin zajęć.
Seminarium dla osób na stanowiskach eksploatacji przewiduje 8 godzin zajęć.

Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu (w ramach szkolenia G1-G2-G3, PSE, SIMP, SITPS i innych) uczestnik uzyskuje świadectwo kwalifikacyjne ważne przez okres 5 lat. Po tym okresie ponownie sprawdza się spełnienie wymagań kwalifikacyjnych na podstawie egzaminu.

Komisje egzaminacyjne:

Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP), Polskie Stowarzyszenie Elektroinstalacyjne (PSE), Stowarzyszenie Inżynierów Mechaników Polskich (SIMP), Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego (SITPS lub SITSpoż) oraz pozostałe stowarzyszenia wskazane przez Urząd Regulacji Energetyki (URE) mogą prowadzić egzaminy na uprawnienia elektryczne i inne G1, G2 i G3.

Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP) ma swoje korzenie na przełomie XIX i XX wieku. Zajmuje się prowadzeniem działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej w ramach szeroko pojętej elektryki, prowadzi ponadto ocenę zgodności wyrobów elektrycznych niskiego napięcia. Polskie Stowarzyszenie Elektroinstalacyjne (PSE) zrzesza największe polskie firmy elektroinstalacyjne – zostało założone w 2007 roku. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP) założył w latach dwudziestych prof. Henryk Mierzejewski. Skupia ono inżynierów i techników mechaników różnych specjalności i przedstawicieli pokrewnych zawodów. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego (SITPS lub SITSpoż) koncentruje się na technice w gospodarce żywnościowej i działa od lat czterdziestych. Wszystkie te stowarzyszenia posiadają możliwość prowadzenia egzaminów na uprawnienia budowalne elektryczne.

W naszym ośrodku ERGON z siedzibą w mieście Warszawa prowadzimy szkolenia w grupie G3, których celem jest kompleksowe przygotowywanie kandydatów do podejścia do egzaminów przed komisjami SEP, PSE, SIMP, SITPS i innymi na terenie całej Polski. Aktualny wykaz certyfikowanych komisji można znaleźć na stronie internetowej URE – jest ich kilkaset. Urząd Regulacji Energetyki jest instytucją, która prowadzi kontrolę i reguluje działalność firm energetycznych zgodnie z polityką energetyczną. Naszym celem jest przygotowywanie uczestników do egzaminu przed wyznaczonymi przez nich komisjami działającymi w Polsce.

Inną instytucją, która ma zajmować się sprawami energetyki, ma być nowo powołane Ministerstwo Energetyki. Ma ono prowadzić czynności dotyczące polityki energetycznej, rozwoju i eksploatacji różnych źródeł energii, rynków rozwoju. Dodatkowo problemami energetycznymi i doborem urządzeń trudni się UDT.

Informacje na stronie WWW nie stanowią oferty handlowej i zostały opracowane, by osoba podejmująca szkolenie mogła być świadoma możliwości uzyskania uprawnień u różnych podmiotów szkolących elektryków w Polsce.

Przykładowe komisje certyfikujące

Komisja Pełna nazwa komisji
PSE Polskie Stowarzyszenie Elektroinstalacyjne
SIMP Stowarzyszenie Inżynierów Mechaników Polskich
SEP Stowarzyszenie Elektryków Polskich
SITPS lub SITSpoż Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego

Uczestnik szkoleń ma prawo do wyboru komisji egzaminacyjnej

Zapisy pod nr +48 22 290 29 09 lub via e-mail: biuro@bhp-ergon.pl