Szkolenie BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

Ośrodek Doskonalenia Kadr ERGON zaprasza do udziału w szkoleniu okresowym BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Szkolenie organizowane jest w formie seminarium:
Koszt szkolenia 150,00 zł - 200,00 zł
opłata za szkolenie zależy od liczby uczestników

Zajęcia prowadzone przez uprawnionych ekspertów z dziedziny BHP i Ppoż., szkolenia otwarte organizowane są w Ośrodku Doskonalenia Kadr w Warszawie ul. Warszawska 58c lokal 47 – I piętro

Szkolenia otwarte są organizowane codziennie oraz wg potrzeb w formie zamkniętej u Klienta w dogodnym terminie.

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

 • oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
 • kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
 • ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.

Program szkolenia - seminarium BHP:

 • Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektywy WE, konwencje MOP).
 • Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka zawodowego z tymi zagrożeniami.
 • Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe, zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.
 • Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka, omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy, oraz związanej z nimi profilaktyki.
 • Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy.
 • Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii) w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
 • Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenie społeczne pracowników).
 • Ochrona przeciwpożarowa. Odpowiedzialność w zakresie p.poż. i ewakuacji. Obowiązki w zakresie zapewnienia środków ochrony i sprzętu gaśniczego, oznakowanie dróg ewakuacyjnych.

Podstawa prawna: Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm. oraz przepis wykonawczy R.M.G.i P. z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180 poz. 1860 z dnia 18 sierpnia 2004 r. art. art. § 14.2 pkt.1).

Zapisy pod nr +48 22 290 29 09 lub via e-mail: biuro@bhp-ergon.pl